ТОВЧ МЭДЭЭСэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь Сум дундын шүүхийн

Эвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл

гаргах

 

2022 он ... сар … өдөр                                                                                          Мандал сум 

 

1.Өргөдөл гаргагч: ........................./ургийн овог/................................../эцэг, эхнийн нэр/..............................өөрийн нэр ...............................................регистрийн дугаартай,...............................аймаг/хот/.............................сум/дүүрэг................баг/хороо,...........хороолол,....................................байр/гудамж,......... тоотод оршин суух/байрлах, 

харилцах утасны дугаар................................................. 

цахим шуудан.................................................

 

2.Эвлэрэлд уригдаж байгаа тал: ........................./ургийн овог/................................../эцэг, эхнийн нэр/..............................өөрийн нэр ...............................................регистрийн дугаартай, ...............................аймаг/хот/ .............................сум/дүүрэг................баг/хороо,......................................байр/гудамж,......... тоотод оршин суух/байрлах, 

харилцах утасны дугаар................................................. 

цахим шуудан.................................................

 

Маргааны агуулга: .............................. төгрөг гаргуулах тухай

 

Өргөдлийн утга....................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэхээр энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.

 

           Өргөдөлд хавсаргасан баримт: 

1.Өргөдөл.......хувь, хувь тус бүр.......хуудас, нийт............хуудас

2. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт.........хуудас

3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

4. Итгэмжлэлгүй төлөөлөх эрхтэйг нотлох баримт.......хуудас

5.Итгэмжлэл............хуудас

6.Бусад...................................................................................................

            Бүгд….....хуудас болно.

                            

Өргөдөл гаргагч……………..………/   …...............................  /

  


Хэрэгцээт линк

© Copyright 2020. Сэлэнгэ аймаг Мандал сум дахь сум дундын шүүхийн тамгын газар