ТОВЧ МЭДЭЭ                                                       Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь Сум дундын шүүхийн
                                                                   Эвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл гаргах 
 
2020 он….сар….өдөр                                                                                                                                                       Мандал сум 
 
1.Өргөдөл гаргагч:............................... аймаг/нийслэл/ ......................  сум/дүүрэг...........дүгээр баг/хороо, хороолол, .................................... дугаар байр/гудамж, .........тоотод оршин суух....................................................регистрийн дугаартай.............................../ургийн овог/................................./эцэг, эхийн нэр/................................./өөрийн нэр/  
Харилцах утасны дугаар: 
/Хуулийн этгээд бол түүний нэр/ ....................................
2.Эвлэрэлд уригдаж  байгаа тал:Сэлэнгэ аймаг Мандал сум …....дугаар баг,.......................................................................байр/гудамж тоотод оршин суух,....:..........................регистрийндугаартай,...............................................................ажилтай...................................../ургийн овог/ ...................................../эцэг,эхийн нэр/....................................../өөрийн нэр/ Харилцах утасны дугаар:....................................... 
/Хуулийн этгээд бол түүний нэр/....................
Маргааны агуулга: .......................төгрөг гаргуулах тухай
 
Өргөдлийн утга..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................


 
 
Өргөдөлд хавсаргасан баримт: 
1........................................ 
2. тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / гэх мэт/
3.Өргөдөл 2 хувь
 
           Бүгд…хуудас баримт хавсаргав.
 
   Өргөдөл гаргагч……………..………/                                 /

  


Хэрэгцээт линк

© Copyright 2020. Сэлэнгэ аймаг Мандал сум дахь сум дундын шүүхийн тамгын газар